Tác giả: Thượng Quan Sở Sở

Táo bạo khốc nương tử (P1 – đến chương 38.2)

Táo bạo khốc nương tử (P2 – từ chương 38.3)